ࡱ> \^['` R2bjbj{P{P2T::=vvvvvvvVd+.YBg+i+i+i+i+i+i+$"-h/:+!v7"Y+vvq+"""vvg+"g+""$vv % p0$*T+0+$,/ / % %J/vS%"++!x+D vvvvvv lWSwkpPgeLNOSOeN [wkpPgeLNOSOeN q\NwkpPgeLNOSOeN sQNS_,{NgkpPgeewƋzpb/g NAms:WOvw T gsQUSMO 1ulWSwkpPgeLNOSO0[kpPge]NOSO0q\NwkpPgeLNOSOTT;NRv ,{NgkpPgeewƋzpb/g NAms:WO , [N3g26e 28e(Wѐ]S_ Tg lWSw]NNOo`SSI{USMO_Nb[S_ lWSwkpPgeLNb/gc^s:WO ,[/{_ gsQ?eV{ wSS0O gsQNywY N N0O;NQ[ hQb/{_=[yf[SU\‰, ~n0ObsX N͑pON:Nz4xS 'YRmpl=TN R_kpPgeLNQcb/g9e :_SLNꁋ_TONꁫ{t R:_[ OT~~[ RXTTy>yORϑ R_b_b~sOWuNe_ nxO[b?e^[kpPgeLN6R[vQcvh0 V~kpPge]NSU\SV[[M0yf[)R(uvBl gsQN[Yec~TNLukpPgevSU\RT [kpPgevSU\X[(WۏLU\g [kpPge]Nzp_ۏLb/g;`~ [kpPgeON(W3ub gsQVYRWёebX[(WvۏLNAmc[RkpPgeONNAmzp9e ebv~ S‰]S S_s:WO0 N0b[cv'YO;NbJT 10ѐ]'Yf[ؚ)nPgexvz@b SV0uYec NLukpPgeSU\vQ*NeRT 0 20-NƖVm3kpPgexvzb\S g^Yec~ؚ] kpPge]Nzp_ 0 30ѐ]'Yf[irt] zf[b Y[*m]Yec zzEqpݔEx(kpSec 0 4.q\NNmWS'Yf[R8lpgYec ezb/gxvz 0 5.lWSwQёxvz gPlQS fYec~ؚ] ON3ubVYRWё gsQNAm 0 6. ]IN-NSkpb/g gPlQS zpvyrpSHeg 0 70{v\^ fWSkpPge gPlQS {WzfS)YqlSzvORRg 0 8. ]IN^,{NkpPge;`S Qc ON8lR`vBl 0 ................ N0s:WO (W]IN-NSkpb/g gPlQS0lWS^tlkpPgeyb gPlQSs:WS‰NAm0͑pS‰f[`NۏS_Vh_z0ۏS_VSzSVQHQۏzpvb/gSꁨRSňYb/g0 V0Oe0Wp 10b0Re2010t^3g26eb0R0WplWS['YS 20O0WplWS[ѐ]^ё4l26S (W'YwehNeehKNS)0 30VSRONXTY OSR N[ccz TMONhLMR_0XNf~ 1 ѐ]kpfz----lWS[: (WkpfzXNQyf 0RlWS[~9CQlQNfPW8091088040T40R'Yweh Nf lё4lTNp~500s|S0lQNfPW340Reeh Nf lё4lTp~500s|S02 :g:W----lWS[: (Wѐ]eѐ:g:WXNl*'Y]0Rѐ]^~pz Nf lXNlQNf9160Reeh Nf lё4lTp~500s|S0 N0O9(u 10OR9OXTUSMONh900 CQ/NSROT;mR 800 CQ/N N8RTVƱzdOA,(hqBhW0B*CJOJQJ^Jo(phhqBhW0CJOJQJo((hqBhW05B*CJOJQJ^Jph+hqBhW05B*CJOJQJ^Jo(ph%h:K5B*CJOJQJ^Jo(phhqBhv5CJaJo(hv5CJaJo(h:K5CJaJo()hqBhW05>*B*CJ$\aJ$o(ph'hqBhW00J>*B*CJ$aJ$o(ph$hqBhW00JB*CJ$aJ$o(ph$hqBhBn=0JB*CJ$aJ$o(ph8TV  8 $ X d WD`gd:Kd\gdqBdgd:K dWD`gd:KdgdA>6$a$gdqB$dlWD`a$gdqB2$ & 2 6 8 : > R f l n r v x ̹̹p[F(hqBh^B*CJOJQJ^Jo(ph(hqBhLA.B*CJOJQJ^Jo(ph(hqBh1B*CJOJQJ^Jo(ph(hqBh.9:B*CJOJQJ^Jo(ph(hqBhvB*CJOJQJ^Jo(phhqBh1CJo(hqBhvCJo(hqBh.9:CJhqBh.9:CJo(hqBh$CJo((hqBhW0B*CJOJQJ^Jo(phhqBhW0CJo(  o\NAN3%h:Kh.9:CJOJQJo(h:Kh]eCJOJQJo(h:Kh^CJOJQJh:Kh^CJOJQJo(%hqBh]eB*CJOJQJ^Jph+hqBh]e5B*CJOJQJ^Jo(ph(hqBh]eB*CJOJQJ^Jo(ph"h:KB*CJOJQJ^Jo(ph(hqBhXB*CJOJQJ^Jo(ph(hqBh.9:B*CJOJQJ^Jo(ph(hqBhLA.B*CJOJQJ^Jo(ph(hqBh$B*CJOJQJ^Jo(ph & * 6 > n t    6 8 ǹ񹫹ǝիՏnXC(hqBh]e5B*CJOJQJ^Jph+hqBh]e5B*CJOJQJ^Jo(ph%h:K5B*CJOJQJ^Jo(phh:Kh$CJOJQJo(h:Kh^CJOJQJo(h:KhXKCJOJQJo(h:KhCJOJQJo(h:Khl`CJOJQJo(h:KhLA.CJOJQJo(h:Kh^CJOJQJo(h:Kh.9:CJOJQJo(h:Kh]eCJOJQJo(8 : < T Z ^ ` b ~ ­˜|n_OE;EnhqBh$CJo(hqBh~JCJo(hqBh]eCJOJQJ^Jo(hqBh]eCJOJQJ^JhqBh^CJOJQJo(hqBh~JCJOJQJo(hqBhXKCJOJQJo((hqBh$B*CJOJQJ^Jo(ph(hqBhLA.B*CJOJQJ^Jo(ph(hqBh~JB*CJOJQJ^Jo(ph(hqBh]eB*CJOJQJ^Jo(ph%hqBh]eB*CJOJQJ^Jph " $ ( 4 T V ߰p`P@P`hqBh>CJOJQJ^Jo(hqBhi&CJOJQJ^Jo(hqBh^CJOJQJ^Jo(hqBh^CJOJQJ^Jo(hqBhjCJo(hqBh^CJOJQJo(hqBh~JCJo(hqBhXKCJOJQJo(hqBh9CJOJQJ^Jo(hqBh]eCJOJQJ^Jo(hqBh]eCJOJQJ^JhqBh~JCJOJQJ^Jo(hqBhXKCJOJQJ^Jo( 2468<v&BD߿ﰠ~n^nNhqBh gCJOJQJ^Jo(hqBh37CJOJQJ^Jo(hqBhXSCJOJQJ^Jo(hqBhm{CJOJQJ^Jo("hqBhiO5CJOJQJ^Jo(hqBhiOCJOJQJ^Jo(hqBhiOCJOJQJ^JhqBhjCJOJQJ^Jo(hqBh]eCJOJQJ^Jo(hqBhi&CJOJQJ^Jo(hqBhSQCJOJQJ^Jo( 8vDFZd,r,,,,-... hd WD`hgd:Kdgd:K dWD`gd:KdHgdqB d WD` gd:K d WD`gd:KDFHVZ\hlprtvz,.02ͽo_o_P_o_ohqBh]CJOJQJ^JhqBh]CJOJQJ^Jo(hqBhEnCJOJQJ^Jo(hqBh^CJOJQJ^Jo(hqBh^CJOJQJ^JhqBh]eCJOJQJ^Jo(hqBh]eCJOJQJ^JhqBh]e5CJOJQJ^J"hqBh]e5CJOJQJ^Jo("hqBhXS5CJOJQJ^Jo(h:K5CJOJQJ^Jo(248>FNPRfnprv~<@DFPXZdhАm%h:K5B*CJOJQJ^Jo(phhqBh>KCJOJQJ^Jo(hqBhA>6CJOJQJ^Jo(hqBhEnCJOJQJ^Jo(hqBhC ^CJOJQJ^Jo(hqBhXSCJOJQJ^Jo(hqBh]eCJOJQJ^JhqBh5CJOJQJ^Jo(hqBh]eCJOJQJ^Jo(&,*,0,2,4,F,L,N,P,T,Z,\,^,b,d,f,p,r,,տ밠{f{\hqBh9CJo((hqBh]eB*CJOJQJ^Jo(ph%hqBh]eB*CJOJQJ^JphUhqBhEnCJOJQJ^Jo(hqBh]eCJOJQJ^Jo(hqBh]eCJOJQJ^J+hqBh]e5B*CJOJQJ^Jo(ph+hqBhXS5B*CJOJQJ^Jo(ph(hqBh]e5B*CJOJQJ^Jph#SROT;mR ^OXTUSMONhv^R+RXR200CQ/NLNXTv^:N500CQ/NT600CQ/N 20[9t OO[hQNS|i260CQ/h.)Y NS|i180CQ/h.)Y0 mQ0laNy (1) ck-@-F-H-L-|-~------Ͻ픞힀vhqBhSCJo(hqBh~CJo(hqBh6CJo(hqBh]eCJo(hqBh]eCJhqBhXSCJo(hqBhXS5CJo("hqBhXS5CJOJQJ^Jo(h:K5CJOJQJ^Jo(hqBh]eCJOJQJ^JhqBh9CJo(hqBh9CJ*-------.\...................../뿭|l\l|l|l|l|lLl|hqBh:CJOJQJ^Jo(hqBh9CJOJQJ^Jo(hqBh]eCJOJQJ^Jo(hqBh9CJOJQJ^Jo(hqBh]eCJOJQJ^J"hqBh]e5CJOJQJ^Jo("hqBh~5CJOJQJ^Jo(h:K5CJOJQJ^Jo(hqBh37CJo(hqBh~CJhqBh~CJo(hqBhSCJo(hqBh`|CJo(...,/|/~//////////D0x0$d88G$H$XDdYDda$gdA>600d WD]0^`0gd:K$d ]a$gd:K $d a$gd:K d WD`gd:K d WD`gd:K////*/,/8/:/z/|/~/////////////////////.0B0D0߿uukah:Kh:KCJo(hqBh_ [CJo(hqBh6CJo(hqBhj@CJo(hqBhA>6CJhqBhA>6CJo( h:KCJo(hqBh]eCJOJQJ^Jh:KCJOJQJ^Jo(hqBhA>6CJOJQJ^Jo(hqBh9CJOJQJ^Jo(hqBh9CJOJQJ^Jo(hqBh]eCJOJQJ^Jo(!D0r0v0x000000000000000000000000000000001 11111$1&1(16181:1<1D1F1˹jh]eUh]eCJKHaJ"h]e>*B*CJOJQJ^Jphh]eB*CJOJQJ^Jph"h]eB*CJOJQJ^Jo(ph$h:Kh]eCJOJPJQJ^JaJ'h:Kh]eCJOJPJQJ^JaJo(h:Khm{5CJaJo(1x0000000$d\$G$H$Ifa$gdqB00009''$d\$G$H$Ifa$gdqBkd$$Iflֈ+0 D#*0X$644 laytqB000000pppp$d\$G$H$Ifa$gdqB|kd$$Ifl0+#0X$644 laytqB000000\JJJJ$d\$G$H$Ifa$gdqBkd$$Ifl\+#:0X$644 laytqB000011\JJJJ$d\$G$H$Ifa$gdqBkd}$$Ifl\+(# 0X$644 laytqB1 111&1:1\JJJ;d\$G$H$IfgdqB$d\$G$H$Ifa$gdqBkdS$$Ifl\+(# 0X$644 laytqB:1<1F1p11\J5&d\$G$H$IfgdqBd\$G$H$IfWD,`gdqB$d\$G$H$Ifa$gdqBkd)$$Ifl\+(# 0X$644 laytqBF1L1X1n1t1~11111111111111111111112.24282:2@2̼̼̼̼̼̼̼̼wewSS#hqBh_ [CJOJPJQJ^Jo(#hqBhltCJOJPJQJ^Jo(#hqBhm{CJOJPJQJ^Jo(#hqBh]eCJOJPJQJ^Jo(,hqBh]eB*CJOJPJQJ^Jo(phh]eCJKHaJh]eB*CJOJQJ^Jph"h]eB*CJOJQJ^Jo(phhm{B*CJOJQJ^Jph"hm{B*CJOJQJ^Jo(ph 111111r`K`<d\$G$H$IfgdqBxd\$G$H$IfWD2`xgdqB$d\$G$H$Ifa$gdqBkd$$IflF+# 0X$6  44 laytqB1122\GBgd_ [$d\7$8$H$WD`a$gdqBkd$$Ifl\+(# 0X$644 laytqB@2F2Z2\2j222222ѱh$hvB*CJaJphh$h_ [B*CJaJph hqBh]eCJOJPJQJ^JhqBh]eCJOJQJ^JhqBh]eCJOJQJ^Jo(hqBhm{CJOJQJ^Jo(hqBhm{CJOJQJ^J 0182P. A!"#$%S $$If!vh5555*55#v#v#v#v*#v#v:V l0X$6,5555*55/ ytqB$$If!vh55#v#v:V l0X$6,55/ ytqB$$If!vh5555:#v#v#v#v::V l0X$6,5555:/ ytqB$$If!vh55 55 #v#v #v#v :V l0X$6,55 55 / ytqB$$If!vh55 55 #v#v #v#v :V l0X$6,55 55 / ytqB$$If!vh55 55 #v#v #v#v :V l0X$6,55 55 / ytqB$$If!vh555 #v#v#v :V l0X$6,555 / ytqB$$If!vh55 55 #v#v #v#v :V l0X$6,55 55 / ytqBJ@J vcke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A@$ ؞k=W[SOBi@B nfh*B*ph=T*+JKRxBl;LR%,NOW56>Wp/45;<AIJOPQVWZ[\abghinovwx};?0000000000000000000000(0 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 0 @0 @0 0 @0 @0 @0 @0 0 @0 @0 @0 @0 0 @0 @0 @0 @0 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 0*JRxl%,N5>Wp/45;<AIJOPQVWZ[\abghinovwx};?000000@0@0000000000000kA0k000000000000000000&00000000000000000000000000@0 0000@000000000@000000000@000000000@00 00 00 00 0@00 00 00 0@000000000@00000 8 D2,-/D0F1@22 &) .x000001:1112 !"#$%'(2 l ,R$T/3ùdUOE@ ( Zn y&+l)1 C"B  '&+u(,B  "&+$,B  (-l)G/B  #-%^/B  -CM/B  9-P/B  y01B  401B  r'0(1B  #0y$1B S ?}=sBt OLE_LINK4 OLE_LINK1 OLE_LINK2?8? ;K:<HJBIKV[bdot{}ou;?ss3333333KR;ROW6>/35;<?)*+IJK ;LNOZ[456=>./3599::;;?`@Ujt^`o( <<^<`o(\^`\.\^`\.d \d ^d `\) \ ^ `\. \ ^ `\.P\P^P`\)\^`\.`@U#\v|    OC]/(T)--_*)4D q9 | * "wa/M:8N]u XsN2:z-1j@@ja-Q f23%&i&~'A(B)**]*y +K+^+Ol+B;-fB-LA.k/B00O0W0$4}M4\m4P5Q5A>6?7y7.9: ;OC;Y;_n;=gE=m=Bn=L>T ?^?,?c?AA7BqBuBoCDgEHVF:gGHW%H{5HfHH;`I:K>KXK L-Mp*NN=OjRP+QMQSQpR@QR>SXSIpSsU5cW0X$ Yj"Y(Z_ [(\fV\ik\s\m]C ^^"_ 6_l`bsbjd]e.f@!f ggu?g j/dk4pk? lEn/oJordrxrp(sQttltXzuBv7]wHqwx!{m{,C|nB}e})&$F"MDh5 f3cZ i)Sv5_ a JfW-,/>leB$*&S-92jQ'SsszJ2 P;f>L/B }*p:\f"Lv7Y^f`|Wg8W9XyU}f*XnW+qqE^&>ll~JTN&FS24>`3U\f|"S?+QJ"9Fsv #('n]&}137Y4g,iO^v|:]o~&+=? :|Bha jjq6J#)vM/45;<AIJOPQVWZ[\abghinovwx}?<"@<<U<<=``,UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial;[SOSimSun;ўSOSimHei 1hF&%::!-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[299 2qHX?v2_o(u7b_o(u7b Oh+'0`  ( 4@HPX MicroSoftû Normal.dot MicroSoftû37΢ Office Word@0=@$ڣ@:՜.+,0 X`t| MicroSoftй9'  !"#$%&'()*,-./012456789:;<=>?@ABCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ]Root Entry FP9_Data +1Table3/WordDocument2TSummaryInformation(KDocumentSummaryInformation8SCompObjm F΢ Office Word ĵ MSWordDocWord.Document.89q